Alkoholijuomien anniskelun omavalvontaopas

Omavalvonnan tarkoitus

Omavalvonta on laadun apuväline

Omavalvonta on ravintolan itsensä suorittamaa anniskelun suunnittelua ja valvontaa. Se on osana ravintolan muuta omavalvontaa toiminnan laadun tehokas apuväline. Omavalvonnalla vähennetään riskiä epäkohtien syntymiseen sekä lisätään asiakkaiden ja henkilökunnan viihtyvyyttä ja turvallisuutta.

Alkoholijuomien anniskelun omavalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että anniskelussa noudatetaan alkoholilakia sekä siitä annettuja säännöksiä ja määräyksiä ja siten estetään alaikäisten alkoholijuomien saanti ja aikuisten alkoholin liiallisesta käytöstä aiheutuvia haittoja ja häiriöitä.

Omavalvontasuunnitelma voidaan laajentaa käsittämään myös muita asioita, joilla varmistetaan palvelun häiriötön sujuminen.

Tavoitteena rikkeetön anniskelu

Anniskelupaikassa tulee aina olla paikalla luvanhaltijan määräämä vastaava hoitaja huolehtimassa siitä, että ravintolassa noudatetaan alkoholilain säännöksiä. Vastuullinen alkoholijuomien anniskelu on jokaisen työntekijän velvollisuutena. Esimerkiksi ovella tehty ikätarkistus ei vapauta tarjoilijaa velvoitteesta varmistaa nuoren henkilön ikä anniskeltaessa.

Luvanhaltijan ja vastaavan hoitajan tulee varmistua siitä, että liikkeen toiminta-ajatus, asiakasmäärä ja anniskelun valvontatarve huomioiden henkilökuntaa on riittävästi tehokkaan valvonnan toteuttamiseksi ja anniskelupaikan järjestyksen ja anniskelukieltojen noudattamiseksi. Henkilökunnan tulee tuntea keskeiset anniskelusäännökset ja noudattaa niitä.

Tehokkaan omavalvonnan hyöty

Omavalvonnalla estetään rikkeitä ja häiriöitä ennakolta. Jos kuitenkin anniskelurikkomus sattuu, lupaviranomainen voi antaa huomautuksen, varoituksen, asettaa anniskelun valvonnan kannalta tarpeellisia ehtoja tai rajoittaa myöntämäänsä lupaa supistamalla anniskeluaikaa, anniskelualuetta tai anniskeltavien alkoholijuomien lajeja taikka peruuttaa myöntämänsä luvan joko määräajaksi tai pysyvästi. Poliisi voi alkoholilain nojalla antaa rangaistusvaatimuksen anniskelurikkeen tekijälle. Häiriötapausten huolellisesta kirjaamisesta ravintolan pitämään päiväkirjaan on hyötyä esimerkiksi silloin, kun alkoholiviranomainen pyytää anniskeluluvan haltijalta vastinetta häiriöstä sen selvittämiseksi, onko samalla tapahtunut anniskelurikkomuksia.

Huolellisesti suunniteltu ja toteutettu alkoholijuomien anniskelun omavalvonta ja selkeät sovitut ohjeet toiminnasta häiriötilanteissa vähentävät riskiä anniskelurikkomuksiin ja häiriöihin, vahvistavat asiakkaiden saamaa mielikuvaa hyvin hoidetusta ravintolasta ja lisäävät henkilökunnan turvallisuutta ja varmuutta omasta osaamisestaan vaihtelevissa ja vaativissa asiakastilanteissa.

 

Omavalvonnan toteuttaminen

Ravintolakohtainen anniskelun omavalvonta

Tässä oppaassa esitetty anniskelun omavalvonta sisältää toimipaikan omavalvontasuunnitelman laatimisen ja sen toteuttamisen päiväkirjaa käyttäen. Mukana on myös omavalvontasuunnitelman esimerkkilomake (liite 1) ja henkilökunnan koulutuksen tueksi tehty aineisto tärkeimmistä anniskelusäännöksistä selityksineen.

Anniskelun omavalvontasuunnitelman laatiminen

Aluksi kartoitetaan ravintolan alkoholijuomien anniskeluun liittyvät riskit ja uhkatekijät. Sellaisia voivat ravintolan liikeideasta ja toimintaympäristöstä johtuen olla esimerkiksi:

Suunnitellaan toiminta ja tilojen käyttö niin, että mahdollisia ongelmia pystytään ehkäisemään ennakolta. Toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi:

Valitaan ne kohdat anniskeluun liittyvistä riskeistä, joihin kiinnitetään erityistä huomiota. Tällaisia asioita ovat alaikäisille anniskelun ja liian päihtyneille ja häiriköille anniskelun estäminen. Tehdään yhteistyössä henkilökunnan kanssa ravintolan toimintaohje näissä tilanteissa esimerkiksi seuraavasti:

 Päiväkirja omavalvonnan apuvälineenä

Anniskelun omavalvonnan toteuttamisessa suositellaan käytettävän päiväkirjaa, jonka liitteenä on ravintolan omavalvontasuunnitelma. Päiväkirjaa ylläpitää vuorossa oleva luvanhaltijan määräämä vastaava hoitaja tai hänen sijaisensa.

Päiväkirjaan kuvataan ravintolassa sattuneet poikkeukselliset tapahtumat. Kirjauksessa tulisi kuvata lyhyesti tapahtuma, tapahtuma-aika, ketkä siihen osallistuivat ja miten tapahtuma selvitettiin. Kirjauksista on aina hyötyä seuraaville työvuoroille.

Tarkat kirjaukset ovat hyödyksi myös silloin, jos tapahtuman johdosta joudutaan laatimaan vastine alkoholiviranomaiselle sen selvittämiseksi, onko tapahtuman yhteydessä rikottu alkoholisäännöksiä. On tarpeen kirjata myös ravintolan omavalvonnan toteuttamiseen ja kehittämiseen liittyvät muut toimenpiteet. Tällaisia ovat esimerkiksi henkilökunnan koulutus ja omavalvonnassa ilmenneiden puutteiden korjaamiseksi tehdyt toimenpiteet.

Omavalvontasuunnitelman seuranta ja ylläpito

Ravintolan anniskeluvalvonnan kokemusten ja päiväkirjaan tehtyjen merkintöjen perusteella on tarpeellista määräajoin tarkistaa pitäisikö omavalvontasuunnitelmaan tehdä muutoksia tai täydennyksiä.

 

Tärkeimmät anniskelusäännökset selityksineen

Ikärajat

Säännös     Alkoholijuomaa ei saa anniskella kahdeksaatoista vuotta nuoremmalle, ei myöskään muuta juomaa, joka sisältää vähintään 1,2 tilavuusprosenttia etyylialkoholia (AlkoL 24§).

Nuori ostaja on velvollinen vaadittaessa todistamaan henkilöllisyytensä iän varmistamiseksi (AlkoA 26§).

Mitä se tarkoittaa?

Anniskeluhenkilökunnan tulee tarkistaa alkoholijuomia tilaavan henkilön ikä mikäli ei ole varma, että hän on täyttänyt 18 vuotta. Nuori on velvollinen todistamaan ikänsä. Ikä voidaan varmistaa vain virallisesta kuvallisesta henkilökortista, passista tai ajokortista. Jos nuori asiakas ei osoita olevansa täysi-ikäinen, hänelle ei saa anniskella alkoholijuomia. Ikä on tarkistettava anniskeltaessa, vaikka tarkistus olisi ollut myös ovella.

Alkoholijuomien anniskelu alaikäiselle on vakava rikkomus, josta luvanhaltija voi jopa korvauksetta menettää anniskelulupansa määräajaksi tai pysyvästi ja virheen tehnyt tarjoilija voidaan tuomita sakkorangaistukseen.

Ravintolassa tulee valvoa, että alaikäinen ei voi nauttia myöskään toisen asiakkaan hänelle tuomaa alkoholijuomaa.

Anniskelusta kieltäytyminen saattaa aiheuttaa häiriötilanteen ja ravintolassa tulisi etukäteen sopia miten häiriötilanteessa toimitaan.

Ravintolan tapa toimia

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Päihtyneet ja häiriköt

Säännös     Alkoholijuomaa ei saa anniskella selvästi päihtyneelle tai häiritsevästi käyttäytyvälle (AlkoL 24§).        

Päihtynyttä ei saa päästää anniskelupaikkaan. Asiakas, joka käyttäytyy häiritsevästi tai jonka päihtymys on selvästi havaittavissa, on poistettava anniskelupaikasta (AlkoL 23§).

Mitä se tarkoittaa?

Päihtyneen henkilön tuntomerkkejä ovat erilaiset toiminnalliset häiriöt kuten horjuminen, sammaltava tai kovaääninen puhe sekä epävarmat ja haparoivat liikkeet. Selvästi päihtyneen henkilön arvostelukyky on voimakkaasti heikentynyt ja hänen käyttäytymisensä voi olla arvaamatonta. Humala saa useat ihmiset riitaisiksi. Valtaosa pahoinpitelyistä tehdään päihtyneinä. Alkoholi vähentää tietoista kontrollia, ja käyttäytymistä säätelevät vaistomaiset reaktiot ja tunnetilat. Sen tähden on tärkeää, että anniskelumääriä rajoittamalla ja anniskelualueen tehokkaalla valvonnalla hillitään päihtymistä. Tapahtumat anniskelualueella tulee olla siten henkilökunnan hallittavissa, että viriävään häiriötilanteeseen voidaan puuttua ennen sen puhkeamista järjestyshäiriöksi. Jos ravintolassa on järjestyksenvalvojia, on hyvä sopia heidän ja tarjoilijoiden yhteistyöstä. Häiriötilanteet, niiden hoitaminen ja toistumisen ehkäiseminen tulisi kirjata omavalvonnan päiväkirjaan. Jos ravintolassa on usein järjestyshäiriöitä, sillä on vaikutusta myös anniskelun jatkoaikapäätöstä tehtäessä.

Myös asiakkaan tulisi tietää, että laki kieltää selvästi päihtyneelle anniskelun, josta luvanhaltija saattaa menettää lupansa määräajaksi tai pysyvästi ja rikkeen tehnyttä tarjoilijaa saatetaan sakottaa. Anniskelun rajoittaminen tapahtuu myös asiakkaan omaksi turvaksi. Asiakkaan ei saa sallia juopuvan niin, että hän ei kykene ravintolasta turvalliseen kotimatkaan.

Ravintolassa tulee olla yhteinen näkemys siitä millainen on selvästi päihtynyt asiakas, jolle ei saa anniskella, mitä keinoja tarjoilijalla on estää asiakasta päihtymästä liikaa sekä tehokkaat toimintatavat mahdollisissa häiriötilanteissa.

Ravintolan tapa toimia

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Alkoholiannokset

Säännös     Alkoholijuomaa saadaan anniskella kerrallaan vain yksi annos, perusannos. Anniskelu seurueille on sallittua pulloittain
(AlkoA 24§).

Anniskellusta alkoholijuomasta on asiakkaalle annettava kuitti. Alkoholijuomia ei saa anniskella velaksi (AlkoA 25§).

Mitä se tarkoittaa?

Anniskella saa vain kyseisen ravintolan lupanumerolla hankittuja alkoholijuomia taikka alkoholilain 8 §:n mukaisesti hankittuja alkoholijuomia. Alkoholijuomat tulee annostella vaatun mitta-astian tai mittalaitteen kautta. Asetuksella on säädetty perusannokset ehkäisemään asiakkaan nopea päihtyminen ja siitä koituvat haitat. Henkilökunnalla on edellytykset seurata asiakkaan päihtymisen tilaa, kun alkoholijuomat anniskellaan asetuksessa vahvistettujen määrien mukaisina ja vain yksi alkoholiannos kerrallaan. Ravintolalla on vastuu myös asiakkaan omasta turvallisuudesta.

Alkoholiannoksista täytyy olla hinnasto, josta ilmenee hinnan lisäksi annoskoko sekä juomasekoituksen sisältämä alkoholi-määrä. Alkoholijuomaa ei saa myydä tappiolla eikä velaksi. Henkilökunta ei saa lainata rahaa asiakkaan alkoholiostosta varten. Anniskellusta alkoholijuomasta on annettava asiakkaalle aina kuitti.

Ravintolan tapa toimia

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Anniskelualueet

Säännös     Anniskella saa vain alkoholiviranomaisen hyväksymällä anniskelualueella, jossa valvonta voidaan tehokkaasti järjestää Lupaviranomaiselle tulee esittää anniskelualueen rajaamista koskeva suunnitelma (AlkoL 21 c §).

Anniskeltujen alkoholijuomien kuljettaminen pois anniskelualueelta on kielletty (AlkoL 23§).

Muiden alkoholijuomien nauttiminen ravintolassa on kielletty (AlkoL 58§).

Mitä se tarkoittaa?

Anniskella voi vain sille anniskeluluvassa määrätylle alueelle, jonne voidaan samalla järjestää tehokas anniskelun valvonta. Kulkemista anniskelualueelle ja sieltä pois on voitava valvoa. Anniskelualueen tulee olla selkeästi rajattu ja anniskeltujen alkoholijuomien kuljettaminen pois anniskelualueelta tulee estää. Jos rajattu anniskelualue on erillään muista ravintolatiloista niin, että välissä on katu- tai torialuetta, muuta liiketilaa tai käytävätilaa, on alueella oltava anniskelua hoitamassa ravintolan henkilökuntaa koko alueen aukioloajan. Anniskelualueen rajaamissuunnitelma tulee olla anniskelupaikassa lupaviranomaisten nähtävänä. Lupapäätöksessä on hyväksytty kullekin anniskelualueelle enimmäismäärä asiakaspaikkoja. Asiakaspaikkarajat on määritelty asiakkaiden turvallisuuden vuoksi ja jotta henkilökunta voisi valvoa anniskelua tehokkaasti.

Tehokkaan valvonnan varmistamiseksi asiakkaiden mahdolliset omat alkoholijuomat tulee jättää henkilökunnan valvontaan ravintolassa olon ajaksi.

Ravintolan anniskelualueet ja niiden käyttö

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Anniskeluajat

Säännös     Alkoholijuomien anniskelu saadaan aloittaa kello 9.00. Anniskelu tulee lopettaa kun anniskelupaikka suljetaan, kuitenkin viimeistään kello 1.30 edellyttäen, että alkoholijuomien anniskeluaikaa ei ole lupapäätöksellä jatkettu. Jos anniskelupaikka suljetaan kello 24:n jälkeen, anniskelu tulee lopettaa viimeistään puoli tuntia ennen sulkemisaikaa (AlkoA 23§).

Ravintolan saa avata aikaisintaan kello 5.00 ja sen saa pitää auki kello 2.00 saakka. Uusia asiakkaita saa ottaa sisään viimeistään puoli tuntia ennen ravintolan sulkemista (MaRaA 4§).

Mitä se tarkoittaa?

Sulkemisajan jälkeen anniskelualueella ei saa olla asiakkaita, eikä ravintolassa saa nauttia alkoholijuomia. Myös yksityistilaisuuksien järjestäminen sulkemisajan jälkeen on kielletty. Jos anniskeluravintola toimii poliisille tehdyn ilmoituksen perusteella yökahvilana kello kahden jälkeen, ei tällöin saa anniskella alkoholijuomia ja kahdelta tulee korjata kaikki alkoholiannokset pois asiakastiloista.

Terassia saa käyttää anniskelualueena 1.4. - 31.10. välisenä aikana. Usein ravintolan terassilla on päivittäinen anniskeluaika rajattu muista anniskelutiloista poiketen. Jos ravintolan läheisyydessä on asukkaita, on terassin päivittäinen anniskeluaika usein rajattu päättymään viimeistään kello 22 lähiympäristön asumisrauhan vuoksi.

                      Ravintolan henkilökunnan tulee varmistua, että asiakkaat kykenevät turvallisesti lähtemään kotimatkalle.

Ravintolan sulkeutuessa tulee myös huomioida, että lähialueen asukkaat nukkuvat.

Ravintolan tapa toimia

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Vastaava hoitaja

Säännös     Majoitus- ja ravitsemisliiketoiminnan tulee tapahtua vastaavan hoitajan valvonnassa ja johdolla (MaraA 6 §).

Anniskelupaikassa tulee olla vastaava hoitaja ja hänellä tarpeellinen määrä sijaisia, jotka anniskeluluvan haltija määrää. Vastaavan hoitajan ja hänen sijaisensa tulee olla sopivia tehtävään ja heillä tulee olla koulutuksen tai kokemuksen kautta hankittu ammattitaito. Vastaava hoitaja ja hänen sijaisensa ovat anniskeluluvan haltijan ohella velvollisia huolehtimaan siitä, että anniskelupaikassa noudatetaan tämän lain säännöksiä (AlkoL 21 b §).

 

Anniskeluluvan haltijan määräys vastaavasta hoitajasta ja tämän sijaisista tulee olla nähtävissä anniskelupaikassa. Jos vastaavan hoitajan sijaisia on useita, tulee määräyksestä käydä ilmi sijaisuusjärjestys. Vastaavan hoitajan ja tämän sijaisten koulutuksen tai kokemuksen kautta hankittu ammattitaito tulee voida viranomaisten pyynnöstä selvittää anniskelupaikassa (AlkoA 27a §).

 

Vastaavan hoitajan ja tämän sijaisten koulutuksen kautta hankittu riittävä ammattitaito edellyttää vähintään vuoden mittaista päätoimista ravitsemisalan koulutusta, jos opetusohjelmaan sisältyy alkoholijuomien anniskeluun liittyvää opetuta ja käytännön harjoittelua. Kokemuksen kautta hankittu riittävä ammattitaito edellyttää vähintään kahden vuoden päätoimista työskentelyä alkoholijuomien anniskelussa ja ravitsemisalan oppilaitoksen antamaa todistusta siitä, että henkilö hallitsee alkoholijuomien anniskelua koskevat säännökset (AlkoL 21 b §).

Mitä se tarkoittaa?

Vaadittavan koulutuksen saa ravintola-alan oppilaitoksissa tai lain mukaisessa oppisopimuskoulutuksessa. Koulutuksen tulee suuntautua tarjoilutehtäviin. Riittävä työkokemus edellyttää työskentelyä ravintoloissa Suomessa monipuolisissa anniskelutehtävissä sen mukaan kuin on säädetty anniskelusäännöksissä.

Ravintolassa tulee aina sen ollessa auki olla läsnä vastaavaksi hoitajaksi nimetty säännösten edellyttämällä tavalla pätevä henkilö vastaamassa alkoholisäännösten noudattamisesta. Hänen tulee olla tehtävässä, josta voi valvoa tehokkaasti kaikkia käytössä olevia anniskelutiloja.

Ravintolan tapa toimia

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

LIITE 1

 

Alkoholijuomien anniskelun omavalvontasuunnitelma

Ravintola _____________________________________________

Omavalvonnan vastuuhenkilö ____________________________

 

IKÄRAJAT

Ravintolan tapa toimia ikärajojen valvonnassa

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Toimenpiteet tilanteissa, joissa nuoren ikää ei voida luotettavasti varmistaa

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Miten ravintolan toimenpitein voidaan etukäteen vähentää alaikäiselle anniskelun riskiä ?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

LIIKA-ANNISKELU

Ravintolan tapa toimia liika-anniskelun ja säännösten vastaisten kerta-annosten välttämiseksi

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Toimenpiteet häiriötilanteissa

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Toimenpiteet, joilla ravintolassa vähennetään riskiä liika-anniskeluun

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

JÄRJESTYSHÄIRIÖT

Ravintolan toimintatapa järjestyshäiriön sattuessa

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Toimenpiteet, joilla ravintolassa vähennetään riskiä järjestyshäiriöihin

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ANNISKELUALUEIDEN TEHOKAS VALVONTA

Ravintolan palvelu- ja valvontapisteiden sijoittaminen ja miehitys

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Toimenpiteet häiriötilanteissa ja silloin, jos asiakas aikoo viedä alkoholiannoksen alaikäiselle tai päihtyneelle

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Toimenpiteet ennakolta anniskeluvalvonnan katvealueiden poistamiseksi ja anniskellun alkoholijuoman poiskuljettamisen estämiseksi sekä riittävän ja ammattitaitoisen henkilökunnan varmistamiseksi

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anniskelualueiden rajaamista koskeva suunnitelma

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VASTAAVA HOITAJA

Ravintolan vastaava hoitaja ja sijaiset, henkilöstön määrää ja tehtäviä koskeva suunnitelma

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Miten ravintolassa varmistetaan vastaavien hoitajien, sijaisten ja muun henkilöstön riittävä määrä, anniskelun ammattitieto ja – taito

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________