HENKILÖKUNTASUUNNITELMA

 

Laki alkoholilain muuttamisesta 764/30.8.2002

21 c § 2 mom:

                                            -----------------

Anniskelupaikassa tulee toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen olla riittävästi henkilökuntaa tehokkaan valvonnan ja järjestyksen toteuttamiseksi. Lupaviranomaiselle tulee esittää henkilökunnan määrää ja tehtäviä koskeva suunnitelma.

                                            -------------------

HE 50/2002:n mukaan tehokas valvonta ja järjestyksenpito on mahdollista vain, jos anniskelupaikassa on riittävästi henkilökuntaa. Lain 21 c §:n 2 momentti lisää lupaviranomaisen mahdollisuuksia vaikuttaa anniskelupaikan henkilökunnan määrään tapauksissa, joissa lupaviranomainen huomioon ottaen anniskelupaikan laajuuden ja laadun sekä tehokkaan valvonnan vaatimukset katsoo, että hakijan esittämillä henkilökuntajärjestelyillä tehokas valvonta ja järjestyksenpito ei voi toteutua. Henkilökunnan riittävyyden arviointi voi käytännössä tulla esille myös rikkomustapausten yhteydessä. Rikkomuksista annettavassa sanktiopäätöksessä lupaviranomainen voi todeta henkilökunnan anniskelupaikassa riittämättömäksi, ja se voisi tämän vuoksi alkoholilain 22 §:n nojalla asettaa anniskelulupaan esimerkiksi ehdon järjestysvalvojan palkkaamisesta.

 

Lain säännöksestä ja hallituksen esityksen perusteluista on pääteltävissä, että luvanhaltijalta edellytettävä henkilökuntasuunnitelma on oltava esitettävissä paitsi lupaharkintaa varten lupaa haettaessa, mutta myös muulloin alkoholihallintoviranomaisten sitä valvontaa varten kysyessä. Suunnitelmasta on säädetty myös 21 d §:n 1 momentissa, jonka mukaan anniskelulle voidaan asettaa valvonnan kannalta tarpeellisia ehtoja, mikäli mm. 21 c §:ssä tarkoitettujen suunnitelmien perusteella on ilmeistä, että anniskelua ei voida kohtuudella valvoa. Valtioneuvoston alkoholiasetuksen muuttamisesta antaman asetuksen (1207/2002) 21 §:ssä luvanhakija velvoitetaan liittämään hakemukseensa mm. selvitys henkilökunnasta ja vastaavista hoitajista. Myös alkoholiasetuksen 27 a § edellyttää, että anniskelupaikassa on oltava nähtävillä luvanhaltijan antama kirjallinen määräys anniskelupaikan vastaavista hoitajista, heidän sijaisistaan ja sijaisuusjärjestyksestään sekä kirjallinen selvitys kunkin ammatillisesta pätevyydestä.

 

Henkilökuntasuunnitelma on asiakirja, joka on oltava anniskelupaikassa tarkistettavissa ja jota on pidettävä ajan tasalla ottaen huomioon  henkilökunnassa sekä myös anniskelualueissa ja niiden rajauksissa ja muissa mahdollisissa anniskeluolosuhteissa tapahtuvat muutokset. Henkilökuntasuunnitelma tulee siten yhdessä 21 c §:n 3 momentissa tarkoitetun anniskelualueen rajaamista koskevan suunnitelman kanssa sisällyttää anniskelupaikan omavalvonta-asiakirjoihin, joiden on anniskelu- ja jatkoaikaluvan tavoin oltava anniskelupaikassa viranomaisten tarkistettavissa.


Henkilökuntasuunnitelman sisältö:

Anniskelupaikan henkilökunnan määrä ja tehtävät tulee esittää työvuorokohtaisesti vastaavasti siten kuin ravintolan henkilöstövahvuudet kultakin työaikajaksolta esitetään työvuorolistassa. Henkilökuntasuunnitelmassa tulee olla lisäksi kirjattuna:

1)     vastaavien hoitajien ja näiden sijaisten nimet ja henkilötunnukset työvuoroittain ja sijaisuusjärjestys

2)     palkattujen työntekijöiden lukumäärä sekä tiedossa olevien täydelliset nimet, tehtävät ja työaika työvuorossa

3)     elinkeinonharjoittajan itsensä ja tämän perheenjäsenten nimet, tehtävät ja työvuorot

4)     kussakin työvuorossa käytettävien vuokrattujen tai muulla tavoin vakituiseen henkilökuntaan kuulumattomien työntekijöiden lukumäärä ja tehtävät

5)     Selvitys kuinka järjestyksenvalvonta anniskelupaikassa hoidetaan;

*mikäli oma palkattu henkilökunta hoitaa, nimet, tehtävät ja työajat työvuorolistan mukaisesti

*mikäli järjestyksenvalvonta on ulkoistettu, selvitys siitä miltä yritykseltä ko. palvelu on ostettu. Yrityksen, toiminimen y-tunnus tai yksityishenkilön hetu ja selvitys siitä, kuinka palkkio tehtävistä määräytyy ja kuinka verot ja muut julkiset maksut suoritettavista palkkioista hoidetaan.

 

Henkilökuntasuunnitelmasta tulee siis ilmetä luvanhaltijan itsensä ja perheenjäsentensä lisäksi palkattujen sekä vuokrattujen työntekijöiden lukumäärä ja osa- tai koko-aikaisuus siten, että kultakin työvuorolistan periodilta on laskettavissa anniskelutehtäviin ja järjestyksenvalvontaan kohdistuvat henkilötyöpanokset työvuoroittain.

 

Henkilökuntasuunnitelmaan tulee vastaavien hoitajien ja näiden sijaisten osalta sisällyttää selvitys lain edellyttämästä ammattitaidosta joko ansioluettelon, vh-osaamistodistuksen tai tutkintotodistuksen muodossa. Asiakirjat liitetään omavalvonta-aineistoon, jota on myös näiden tietojen osalta pidettävä ajan tasalla.

 

Lupaharkintaa varten esitetään henkilökuntasuunnitelma, jossa työntekijöitä koskevat em. tiedot on kirjattu ja joka liitetään omavalvonta-asiakirjoihin. Henkilökuntasuunnitelmaa henkilömäärien, työaikojen ja –tehtävien osalta on pidettävä ajan tasalla. Käytännössä anniskelupaikassa tulee aina olla esittää asianmukainen työvuorolista, josta ilmenevät työntekijöiden oikeat ja täydelliset nimet sekä tarpeelliset tiedot näiden tehtävistä ja työajoista sekä vastaavista hoitajista sijaisineen.